Art On Screen - News - [AOS] Magazine

Carl Spitzweg, Der Sonntagsjäger, um 1841–1848 © Staatsgalerie Stuttgart Foto | Photo: bpk/Staatsgalerie Stuttgart

Art On Screen – News – [AOS] Magazine

Kommentar verfassen