Rubens – Ausschnitt

Peter Paul Rubens, Art On Screen - News - [AOS] Magazine

Peter Paul Rubens (1577 Siegen – 1640 Antwerpen), Detail aus „Die vier Flüsse des Paradieses“ Leinwand, 110 cm x 85,5 cm x 2,4 cm, um 1615 © KHM-Museumsverband

Art On Screen – News – [AOS] Magazine

Kommentar verfassen