Kunstmuseum Basel, Oskar Kokoschka, Die Windsbraut, 1913, Alma Mahler, Kokoschka Gemälde,
In Basel
Oskar Kokoschka Biografie, Kokoschka mit kahlrasiertem Kopf,
Zitate
Oskar Kokoschka, Doppelbildnis, Oskar Kokoschka und Alma Mahler,
Meisterwerke der Kunst
Kunstmuseum Basel, Neubau Kunstmuseum, Art On Screen - News - [AOS] Magazine
Ausstellungen